js基础扫盲 - 常用的排序(冒泡排序,选择排序,插入排序)

冒泡排序

从前向后,相邻两个元素进行比较,依次移动。

function bubbleSort (list) {
  if (!list instanceof Array) {
    return []
  }
  for (let i = 0; i < list.length; i++) {
    for (let j = 0; j < list.length - i; j++) {
      if (list[j] > list[j+1]){
        [list[j] , list[j+1]] = [list[j+1], list[j]]
      }
    }
  }
  console.log(list);
  return list
}
bubbleSort([3,2,6,9,45,4,8,1])

 • 时间复杂度:O(n^2)
 • 空间复杂度:O(1)

选择排序

从前向后,对比最小值替换到最前面

function selectSort (list) {
  if (!list instanceof Array) {
    return []
  }
  for (let i = 0; i < list.length ; i++) {
    for (let j = i+1; j < list.length; j++) {
      if (list[i] > list[j]) {
        let temp = list[j]
        list[j] = list[i]
        list[i] = temp
      }
    }
  }
  return list
}
selectSort([3,2,6,9,45,4,8,1])

 • 时间复杂度:O(n^2)
 • 空间复杂度:O(1)

插入排序

将前面的数据定义为有序数组,将当前选中的 在 有序数组中遍历,插入到适当的位置

  function insertSort(arr){
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
      var current = arr[i]
      for (var j = i - 1; j >=0 && arr[j] > current; j--) {
        arr[j + 1] = arr[j];
      }
      arr[j + 1] = current;
    }
    return arr
  }
  console.log(insertSort([3,2,6,9,45,4,8,1]));

 • 时间复杂度:O(n^2)
 • 空间复杂度:O(1)

随机浏览