《JS设计模式》笔记-建造者模式

定义:建造者模式可以将一个复杂的对象的构建与其表示相分离,使得同样的构建过程可以创建不同的表示,用户只要指定需要建造的类型,其他具体的建造过程和细节不需要知道,就可以得出对应的结果。

冗长的定义,我简单理解一下就是,将一个复杂工作拆成多个相对独立的模块,每个模块完成自己的任务。最后想要什么自己拼装。

以建房子类比一下

// 建造
function Build(type) {
  console.log(`建造${type}`)
  this.buildType = type
}


// 工人
function Worker () {
  var workList =['房屋', '院子', '装修']
  this.woker = {
    buildType: [],
    name: '小明'
  }
  workList.forEach(item => {
  var build = new Build(item)
    this.woker.buildType.push(build.buildType)
  })
  this.getResult = function () {
    return {name: '房子建造完成'}
  }
}
// 承包商
function Contractor () {

  this.createWorker = function () {
    var worker = new Worker()
    return worker
  }

}
// 买家
function Buyer () {
  console.log('从买家拿到钱')
  this.money = 1000
  this.buyer = '有钱人'
}

function BuildHouse () {
  // 买家 从买家拿钱
  this._buyer = new Buyer()
  // 承包商 钱给承包商
  this._contractor = new Contractor()

  // 工人 承包商创建工人干活儿
  this._worker = this._contractor.createWorker()

  // 建造完成
  this.buildResult = this._worker.getResult()
}
// 房屋
var house = new BuildHouse()
console.log(house)

最终,拿到的是建造好的房子,以及整个建造过程中参与进来的必要方法和属性。

他的灵活性,还体现在,由于整个过程是相对解耦的,所以BuildHouse的时候也可以任意组合,比如不找承包商,自己找工人

function BuildHouse () {
  // 买家 从买家拿钱
  this._buyer = new Buyer()

  // 工人 自己找工人
  this._worker = new Worker()

  // 建造完成
  this.buildResult = this._worker.getResult()
}

随机浏览